جزئیات پروژه:

نام پروژه : احداث اقامتگاه جم

کارفرما : اداره کل بنادر و دریا نوردی بوشهر 

محل اجرا : شهرستان جم

نظارت : شرکت مهندسین مشاور هرم پی

کاربری : اقامتی تفریحی

وضعیت : تحویل قطعی

درصد پیشرفت : تمام شد 100%