جزئیات پروژه:

نام پروژه : احداث ساختمان مدیریت و شعبه مرکزی بانک رفاه بوشهر

کارفرما : بانک رفاه

محل اجرا : بوشهر - میدان ساعت

نظارت : واحد ساختمان بانک رفاه بوشهر

کاربری : اداری بانک

وضعیت : در حال اجرا

درصد پیشرفت :

50%