جزئیات پروژه:

نام پروژه : احداث ساختمان مدیریت و شعبه مرکزی بانک کشاورزی استان یزد

کارفرما : بانک کشاورزی

محل اجرا : یزد خیابان کاشانی

نظارت : مهندسین مشاور فرایند معماری

کاربری : اداری بانک

وضعیت : تحویل قطعی

درصد پیشرفت : تمام شد 100%