احداث ساختمان مدیریت و شعبه مرگزی بانک کشاورزی استان یزد

محل اجرا : استان یزد

کارفرما :بانک کشاورزی 

نوع کاربری : اداری بانک

درصد پیشرفت فیزیکی ۱۰۰%