جزئیات پروژه:

نام پروژه : احداث سردربِ و ساختمان گارد و تاسیسات زیربنایی بندر گناوه

کارفرما : اداره کل بنادرو دریانوردی استان بوشهر

محل اجرا : بندر گناوه

نظارت : مهندسین مشاور هرم پی

کاربری : اداری رفاهی

وضعیت : در حال اجرا

درصد پیشرفت :

10%