جزئیات پروژه:

نام پروژه : مجتمع قضایی خانواده و اطفال دادگستری استان تهران

کارفرما : دادگستری کل استان تهران

محل اجرا : تهران - شهر زیبا

نظارت : شرکت مهندسین مشاور شورا

کاربری : اداری

وضعیت : در حال اجرا

درصد پیشرفت :

97%