مجتمع قضایی خانواده و اطقال قوه قضاییه دادگستری استان تهران

محل اجرا : تهران

کارفرما : دادگستری کل استان تهران

نوع کاربری :اداری قضایی

درصد پیشرفت فیزیکی ۱۰۰%