جزئیات پروژه:

نام پروژه : مجتمع ۸۰ واحدی بلوط یاسوج

کارفرما : انبوه سازان سبز اندیشان ناجا

محل اجرا : یاسوج

نظارت : انبوه سازان سبز اندیشان ناحا

کاربری : مسکونی

وضعیت : تحویل قطعی

درصد پیشرفت : تمام شد 100%