جزئیات پروژه:

نام پروژه : پل معلم شیراز (همت جنوبی)

کارفرما : سازمان عمران شهرداری شیراز

محل اجرا : شیراز

نظارت : سازمان عمران شهرداری شیراز

کاربری : تقاطع غیر همسطح

وضعیت : تحویل موقت

درصد پیشرفت : تمام شد 100%