پل همت جنوبی شیراز

محل اجرا : شیراز 

کارفرما :سازمان عمران شهرداری شیراز

نوع کاربری : پل

درصد پیشرفت فیزیکی ۱۰۰%