محل اجرا : شیراز 

کارفرما :سازمان عمران شهرداری شیراز

نوع کاربری : پل

درصد پیشرفت فیزیکی ۱۰۰%

محل اجرا : استان یزد

کارفرما :بانک کشاورزی 

نوع کاربری : اداری بانک

درصد پیشرفت فیزیکی ۱۰۰%

 

محل اجرا : تهران

کارفرما : دادگستری کل استان تهران

نوع کاربری :اداری قضایی

درصد پیشرفت فیزیکی ۱۰۰%

محل اجرا : شیراز

کارفرما :شهرداری شیراز

نوع سازه :  بتنی

درصد پیشرفت فیزیکی ۱۰۰.%

 

محل اجرا : شهرستان جم

کارفرما : اداره کل بنادر و دریا نوردی بوشهر 

نوع کاربری : اقامتگاه تفریحی 

درصد پیشرفت فیزیکی ۱۰۰%

 

کارفرما:دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

کاربری: درمانی

پیشرفت فیزیکی ۱۰۰%

محل اجرا : یاسوج

کارفرما : انبوه سازان سبز اندیشان ناحا

نوع کاربری : مسکونی 

درصد پیشرفت فیزیکی :۱۰۰%

محل اجرا : یاسوج 

کارفرما : سازمان حج و زیارت 

نوع کاربری : اداری

درصد پیشرفت فیزیکی :۱۰۰%

محل اجرا :یاسوج

کارفرما : سازه پایدار بشار 

نوع کاربری : اقامتگاه تفریحی 

درصد پیشرفت فیزیکی :۱۰۰%

محل اجرا : یاسوج

کارفرما : سازه پایدار بشار

نوع کاربری : اقامتگاه تفریجی 

درصد پیشرفت فیزیکی :۱۰۰%

صفحه‌ها